Our Courses

APDI TRAINING CENTER

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตร: Aviation Security Awareness ความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (AVSEC)

สื่อประชาสัมพันธ์

cropped-APDI_logo.png

APDI TRAINING CENTER

ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านการบินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุนและเดินเคียงข้างไปพร้อมคุณ 

Subscribe

Contact Info

APDI TRAINING CENTER

Aviation Personnel Development Institute
KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus
60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510     

© Copyright 2022 APDI Training Center. All Rights Reserved